Угода користувача

Дата оновлення 27.05.2024

(Угода про надання інформаційних послуг з використанням Сервісу)

1. Загальні положення.

Ця публічна оферта (Оферта) про надання інформаційних послуг є публічною офертою 404 Projects LP (далі — Оператор) і визначає умови користування цим сайтом та надання Користувачеві Послуг Оператора (далі — Угода). Ця Оферта адресована фізичним особам, що володіють належною право- і дієздатністю, які є користувачами цього сайту, і є офіційною публічною пропозицією 404 Projects LP укласти Угоду. Чинна редакція Оферти розміщена на даному сайті Оператора, для ознайомлення Користувачем в обов'язковому порядку до моменту здійснення акцепту умов Оферти. Угода вважається укладеною і набуває чинності договору приєднання з моменту вчинення Користувачем дій, передбачених пунктом 3.2. Угоди, що означають повне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Угоди без будь-яких вилучень та/або обмежень. Оператор і Користувач спільно іменуються — «Сторони», а окремо — «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а отже всіма правами й повноваженнями, необхідними й достатніми для укладення і виконання Угоди відповідно до її умов.

2. Терміни та визначення, що застосовуються в Угоді

З метою Угоди нижченаведені терміни використовуються в наступному значенні:

 • Дані для Авторизації — дані, що дозволяють провести аутентифікацію Користувача. За замовчуванням даними для Авторизації є логін і пароль Користувача. Інші види даних для Авторизації можуть бути використані у випадках, встановлених цією Угодою.
 • Аутентифікація — засвідчення компетентності Користувача у здійсненні операцій з використанням Сервісу або отриманні інформації про операції з використанням Сервісу в порядку, передбаченому цією Угодою. Аутентифікація Користувача для здійснення операцій з використанням Сервісу здійснюється програмними засобами Оператора на підставі даних для авторизації, що вводяться Користувачем.
 • Запит — електронний документ, сформований Користувачем за допомогою надання Інформації з використанням Сервісу.
 • Інформація — відомості про бажані параметри послуг, а також відомості про Користувача, включаючи його Персональні дані, що надаються Користувачем і використовуються Оператором для формування Звіту.
 • Кредитор — юридична особа, яка здійснює мікрофінансову діяльність на території країни, відомості про яку внесені до державного реєстру мікрофінансових організацій, що надає позику позичальникові на умовах, передбачених договором позики.
 • Особистий кабінет — обліковий запис Користувача на сайті Оператора, що формується Оператором для цілей надання та обліку Послуг. Оператор — 404 Projects LP, що надає Користувачам Послуги, а також здійснює інші дії, пов'язані з використанням Сервісу.
 • Звіт — електронний документ, сформований Оператором на підставі Запиту, що містить перелік доступних для Користувача, в зазначеному ним регіоні, пропозицій Кредиторів щодо надання позики за обраними Користувачем параметрами та надається Користувачеві за допомогою розміщення в Особистому кабінеті.
 • Користувач — фізична особа, яка здійснює доступ до Сайту, що пройшла процедуру реєстрації та отримала індивідуальні дані для Авторизації, а також має свій Особистий кабінет.
 • Сайт Оператора (Сайт) — інформаційний ресурс Оператора в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет (далі — мережа Інтернет), з використанням якого Користувач отримує доступ до Сервісу Оператора для формування Запиту.
 • Сервіс — інформаційно-технологічна система Оператора, розміщена на Сайті Оператора, що дозволяє сформувати та передати Запит Користувача на розгляд Кредитора, з метою отримання Користувачем позики.
 • Служба підтримки — підрозділ Оператора, що надає Користувачеві за його зверненням (за допомогою телефонного зв'язку або електронної пошти за участю співробітника Оператора) інформацію про використання Сервісу.
 • Тарифи — перелік видів і розмірів винагороди Оператора за надання Послуг Користувачеві.
 • Послуга — дія Оператора, включаючи збір і обробку Інформації у складі Запиту, спрямовані на підготовку та надання Користувачеві інформаційних матеріалів за пропозиціями Кредиторів, що задовольняють вимоги, сформовані Користувачем з використанням Сервісу, а також направлення Оператором Запитів Користувачів на розгляд Кредиторів, з метою отримання Користувачем позики.

3. Предмет Угоди

3.1. Ця Угода визначає умови та порядок надання Оператором Послуг Користувачеві з використанням Сервісу Оператора.

3.2. Акцептом (прийняттям) умов цієї Угоди являється поставлення відмітки про згоду з умовами цієї Угоди в реєстраційному полі в момент реєстрації Користувача.

3.3. Оплата послуг Оператора здійснюється Користувачем відповідно до розділу 6 цієї Угоди.

4. Порядок та умови надання Послуги.

4.1. Реєстрація на Сайті.

4.1.1. Для отримання доступу до Сервісу Користувач зобов'язаний приєднатися до умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Сайті. Поставлення Користувачем відмітки про прийняття умов цієї Угоди, в момент реєстрації Користувача на Сайті, являється акцептом цієї Угоди.

4.1.2. Реєстрація Користувача на Сайті здійснюється шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. При реєстрації на Сайті, користувач вводить ПІБ, дату народження Користувача, номер телефону, електронну пошту та пароль, тобто заводить обліковий запис (Особистий кабінет).

4.1.3. Користувач зобов'язується зобразити в реєстраційній формі вірогідну, повну й точну інформацію про себе і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Надання персональних даних здійснюється Користувачем відповідно до розділу 7 цієї Угоди.

4.1.4. Користувач згоден з тим, що він самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності даних для Авторизації, пов'язаних з його Особистим кабінетом, що використовується ним для доступу до Сайту. Також Користувач згоден з тим, що він несе виняткову відповідальність перед Оператором за всі дії, які вчинені при використанні його (Користувача) Особистого кабінету.

4.1.5. У разі, якщо Користувачеві стане відомо про будь-яке несанкціоноване використання його даних для Авторизації, користувач зобов'язується негайно повідомити про це Оператора, звернувшись в Службу підтримки.

4.1.6. Користувач зобов'язується не розміщувати (а в разі розміщення — самостійно нести відповідальність в повному обсязі) при реєстрації на Сайті прізвище, ім'я, по батькові, адресу електронної пошти, та іншу особисту інформацію інших користувачів або будь-яких третіх осіб без їх особистої однозначно вираженої в будь-якій підтверджуваній формі згоди на такі дії.

4.2. Загальні правила використання Сервісу 

4.2.1. З метою користування Послугами, що надаються Оператором в рамках цієї Угоди, Користувач повинен пройти обов'язкові процедури подання Запиту, що зазначені в Угоді.

4.2.2. Для оформлення Запиту Користувач зобов'язаний надати Інформацію, відповідно до вимог, зазначених у Додатку №1 до цієї Угоди. При формуванні Запиту, Користувач має право на свій розсуд вибирати параметри бажаної позики: суму, термін надання позики, а так само встановлювати та змінювати спосіб надання позики, в межах (лімітах), встановлених Оператором.

4.2.3. Оформлення Запиту завершується операцією оплати Послуг Користувачем. Користувач оплачує послуги за цим Договором у розмірі та у спосіб, установлений у розділі 6 цієї Угоди.

4.2.4. При отриманні Запиту, Оператор:

 • підтверджує отримання Запиту та присвоює номер Запиту;
 • формує та надає Користувачеві Звіт, за допомогою розміщення в Особистому кабінеті Користувача;
 • надсилає Запит на розгляд можливим Кредиторам (з переліку Кредиторів, розміщених на Сайті);

4.2.5. Зобов'язання Оператора в рамках Угоди обмежуються наданням Послуг, пов'язаних зі здійсненням посередницької діяльності в частині аналізу та підбору фінансових продуктів (пропозицій) Кредиторів, що задовольняють вимоги Користувача. В разі надання Кредитором позики Користувачеві, Оператор не є стороною договору, укладеного між Користувачем і Кредитором, і відповідно не регулює й не контролює відповідність правочину вимогам закону та іншим правовим актам, її умови, а також факт і наслідки укладення, виконання та розірвання договору, зокрема в частині повернення позики, а так само не розглядає претензії Користувача щодо невиконання (неналежного виконання) Кредитором зобов'язань за таким договором.

4.2.6. Оператор не дає гарантій надання позик Кредиторами при формуванні Користувачем Запиту, а лише здійснює підбір найімовірніших варіантів фінансування (пропозицій) і направляє Запит на розгляд можливим Кредиторам. Рішення про надання позики приймає Кредитор. Жодні відомості про фінансові продукти (пропозиції) Кредиторів, надані Оператором у Звіті Користувачеві, не мають характер оферти на надання фінансових послуг.

4.2.7. Обслуговування Користувача здійснюється Оператором 24 години 7 днів на тиждень. Дії Оператора, спрямовані на виконання цієї Угоди, що виконуються не в автоматичному режимі, здійснюються Оператором в робочі дні, відповідно до законодавства.

5. Права та обов'язки Сторін.

5.1. Права та обов'язки Оператора:

5.1.1 Оператор зобов'язується надати Користувачу можливість цілодобового доступу на Сайт, а також до Особистого кабінету з використанням даних для Авторизації.

5.1.2. Оператор має право здійснювати перевірку та попередню модерацію наданої Користувачем Інформації.

5.1.3. Оператор зобов'язується розглянути всі Запити та надати Звіти по них, за умови, що кожен Запит заповнений Користувачем повністю, Користувач ознайомився з умовами цієї Угоди.

5.1.4. Оператор зобов'язується інформувати Користувачів про зміни (доповнення) умов Угоди, публікуючи нову редакцію на Сайті.

5.1.5. Оператор має право заблокувати Особистий кабінет Користувача в разі порушення Користувачем правил цієї Угоди.

5.1.6. Оператор має право припиняти роботу Сайту та/або Сервісу, а також апаратно-програмних засобів, що забезпечують взаємодію сторін в рамках цієї Угоди, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу.

5.1.7. Оператор має право обмежити розмір суми позики, для формування запиту, для окремих категорій Користувачів. Обмеження можуть бути обумовлені, зокрема, використанням або невикористанням Користувачем додаткових послуг Оператора. Конкретні обмеження, передбачені цим пунктом, вказані на Сайті.

5.2. Права та обов'язки Користувача:

5.2.1. Користувач зобов'язується дотримуватися правил цієї Угоди.

5.2.2. Користувач зобов'язується надавати перевірену Інформацію в процесі реєстрації на Сайті та при подальшому використанні Сервісу.

5.2.3. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати й не копіювати, не продавати й не перепродувати, а також не використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Сервісу, крім тих випадків, коли такий дозвіл письмово наданий Користувачеві Оператором.

5.2.4. Користувач зобов'язується заходити на Сайт з використанням своїх даних для Авторизації одночасно тільки з одного пристрою.

5.2.5. Користувач зобов'язується самостійно та своєчасно знайомитися на Сайті з інформацією про зміну Тарифів і умов цієї Угоди.

5.2.6. Користувач зобов'язується оплатити Послуги відповідно до тарифів, в терміни та на умовах, встановлених Оператором

5.2.7. Користувач має право пред'являти Оператору претензії та направляти запити в порядку та випадках, передбачених цією Угодою.

6. Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1. Вартість Послуг Оператора встановлюється Оператором в Тарифах, опублікованих на Сайті.

6.2. Оператор має право в односторонньому порядку повністю або частково змінювати (збільшувати, зменшувати), встановлювати нові, скасовувати Тарифи, що існують. У разі незгоди Користувача зі зміною (введенням в дію) нових Тарифів, Користувач має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цієї Угоди.

6.3. Виплата винагороди здійснюється Користувачем у порядку, передбаченому для відповідного тарифу та опублікованому на сайті в розділі Тарифи. Інший порядок оплати можливий відповідно до умов проведення акцій (спеціальна пропозиція) в момент підтвердження з використанням Сервісу Запиту.

6.4. У разі, якщо на Банківській картці Користувача недостатньо коштів — Оператор надає послугу Користувачеві за схемою після оплати, шляхом автоматичного списання коштів з Банківської картки Користувача на 5-й день після надання послуги. Кількість спроб списання Оператором коштів з картки Користувача, при неуспішному списанні, не може перевищувати 6 спроб.

6.5. Оплата послуг Оператора здійснюється з використанням банківської картки на Сайті (або іншими способами за попереднім погодженням з Оператором, в т.ч. з використанням інтернет-технологій, що не суперечать законодавству).

6.6. При наданні Послуг, акт про надані послуги не формується й не підписується. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Користувачем в повному обсязі, якщо протягом одного календарного дня після закінчення терміну надання послуг Оператор не отримав від Користувача мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих послуг на електронну пошту [email protected]. Відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого терміну вважається визнанням факту належної якості послуг.

6.7. Повернення Користувачеві коштів проводиться тільки на ту банківську (платіжну) картку, з використанням якої проводилася оплата Послуг Оператору. У разі, якщо з яких-небудь причин Користувачеві потрібно отримати кошти не на банківську (платіжну) картку, з використанням якої проводилася оплата Послуг Оператора, Користувач повинен повідомити про це на електронну пошту [email protected] та діяти згідно з алгоритмом дій, представленим Оператором.

6.8. Цим документом Користувач розуміє та повністю усвідомлює, що Оператор здійснює повернення коштів негайно після того, як він взяв на себе відповідне зобов'язання з повернення, при цьому остаточний термін повернення залежить від учасників відповідної платіжної транзакції з повернення коштів Користувачу.

6.9. Користувач має право скасувати платну підписку — відмовитися від платних Послуг Оператора. Для того, щоб скасувати платну підписку – відмовитися від платних Послуг Оператора, Користувач повинен виконати одну з наступних дій:

а) перейти за посиланням, вказаним в електронному листі з логіном і паролем для входу в Особистий кабінет, і виконати всі необхідні у зв'язку з цим, дії;

б) натиснути на посилання "Скасувати підписку", доступну внизу головної сторінки Сайту, а також в розділі Тарифи Сайту, і виконати всі необхідні у зв'язку з цим дії.

6.10. У разі, якщо з яких-небудь причин у Користувача відсутня можливість виконати одну з дій, зазначених у п.6.9. цієї Угоди, Користувач повинен повідомити про це в Службу підтримки.

6.11. Скасовуючи платну підписку — відмовляючись від платних послуг Оператора, Користувач відмовляється від виконання цієї Угоди.

7. Персональні дані

7.1. Розміщуючи свої персональні, інші дані та відомості на Сайті Користувач підтверджує, що ознайомлений і погоджується з політикою щодо обробки персональних даних, розміщених на Сайті, а також надає Оператору Згоду на обробку персональних даних з метою виконання цієї Угоди.

7.2. Мета обробки персональних даних Користувача полягає в наданні Користувачеві Послуг, наданні можливості Користувачеві використання Сервісу, проведенні рекламних кампаній, наданні таргетованої реклами та здійсненні інших дій, описаних в Угоді.

7.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється в термін з моменту реєстрації Користувача на Сайті та до моменту відкликання Користувачем Згоди на обробку персональних даних.

7.4. Користувач згоден, що Оператор буде направляти на вказану Користувачем адресу електронної пошти інформацію про рекламні акції, що проводяться Оператором та/або будь-якими його партнерами (у тому числі Кредиторами), та іншу інформацію, не заборонену до поширення відповідно до законодавства.

8. Відповідальність сторін.

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цієї Угоди, Сторони несуть відповідальність, передбачену цією Угодою та законодавством.

8.2. Оператор, за допомогою модерації, стежить за коректністю Інформації, що розміщується Користувачем, але при цьому не несе відповідальність за наслідки, що виникли внаслідок недотримання Користувачем вимог, зазначених у п. 4.1.3.- 4.1.6 цієї Угоди.

8.3. Користувач погоджується, що Сервіс, наданий йому Оператором, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені.

8.4. Відносно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на Сайті) допускається їх поширення за умови, що буде надане активне посилання на Сайт.

8.5. Оператор не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що сталися у Користувача у зв'язку з використанням або неможливістю використання Сайту, або його окремих сервісів Користувачем, а також у разі несанкціонованого доступу третіх осіб до Особистого кабінету Користувача, з використанням коректних даних для Авторизації Користувача.

8.6. Оператор не несе відповідальність за дію або бездіяльність Кредиторів, які здійснюють надання позики, а також за будь-яку інформацію та будь-які відомості про умови надання позики, що надається Кредитором. Рішення про надання позики приймають кредитори, при цьому Оператор не дає гарантій надання позик або кредитів, а лише здійснює підбір найімовірніших варіантів фінансування.

8.7. Оператор не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов'язаних з практичним застосуванням інформації, що надається Користувачеві у Звіті. Будь-яка інформація, надана Оператором, за пропозиціями Кредиторів використовується Користувачем на свій ризик.

8.8. Оператор не несе відповідальність за невідповідність наданої послуги очікуванням Користувача та/або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не буде підставою вважати послуги наданими не якісно, або не в узгодженому обсязі.

8.9. За жодних обставин Оператор не несе відповідальність, не відшкодовує збитки та не виплачує компенсації у випадках:

а) незнання, неознайомлення, недотримання Користувачем умов цієї Угоди;

б) недбалого ставлення Користувача до заходів безпеки й захисту персональних та інших даних Користувача;

в) отримання третьою особою несанкціонованого доступу до Особистого кабінету, до персональних та інших даних Користувача;

г) за те, що до Користувача не вдалося додзвонитися, а отже за недоставлення системами зв'язку та несвоєчасне прочитання, а отже непрочитання Користувачем sms-повідомлень і (або) електронних листів, відправлених Оператором;

д) неможливості виконання Користувачем взятих на себе зобов'язань внаслідок невірогідності, недостатності та несвоєчасності надання Користувачем відомостей, запитаних Оператором/Сервісом, або внаслідок порушення Користувачем умов Угоди;

е) за відсутність у Користувача, з будь-яких причин, належним чином оформлених документів, необхідних для укладення з Кредитором договору позики.

8.10. За жодних обставин Оператор:

а) не виступає як співвиконавець/співпостачальник з Кредитором і не бере участі в суперечках між Користувачем і Кредитором;

б) не надає юридичні послуги, в тому числі не консультує про вимоги до комплекту документів, необхідних для укладення з Кредитором договору позики;

в) не представляє інтереси Користувача перед Кредитором, а також перед іншими особами. Відповідальність перед Користувачем як позичальником, що випливає з договору позики, несе Кредитор відповідно до чинного законодавства. Користувач самостійно несе відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями до Кредитора та (або) за недотримання пов'язаних з таким зверненням формальностей, у тому числі юридичних;

г) не несе жодної відповідальності за некоректну роботу Сайту внаслідок складної топологічної мережевої інфраструктурної розподільності мережі Інтернет.

8.11. Згідно з умовами, застереженнями та обмеженнями, зазначеними в Угоді, Оператор несе відповідальність тільки за умисний, документально підтверджений реальний збиток, заподіяний в результаті доведеного та встановленого в судовому порядку факту невиконання зобов'язань Оператором, що стався з вини Оператора.

9. Вирішення суперечок

9.1. Всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з ініціативи Користувача з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті цієї Угоди, вирішуються з дотриманням досудового претензійного порядку. У разі, якщо суперечка, що виникла, не буде вирішена протягом 60 (шістдесяти) робочих днів з моменту отримання претензії Користувача, Сторони передають суперечку на розгляд за місцем знаходження Оператора в порядку, визначеному чинним законодавством Російської Федерації.

9.2. Для цілей цієї Угоди під претензією розуміється звернення Користувача (його представника, який пред'явив належним чином оформлені повноваження представляти інтереси користувача у відносинах з Оператором), спрямоване Оператору, предметом якого є пред'явлення Користувачем вимог цивільно-правового характеру у зв'язку, на думку, заявника, з невиконанням (неналежним виконанням) Оператором зобов'язань перед цим Користувачем, що виникли з цієї Угоди.

9.3. Оператор після отримання від Користувача письмового запиту, в тому числі претензії, зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання заяви розглянути її та повідомити про результати розгляду Користувачеві.

9.4. Відповідь на запит Користувача (у тому числі претензію) надсилається на його адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації. У разі прийняття рішення про повне задоволення претензії Оператор має право вчинити відповідні дії без направлення Користувачеві відповіді про задоволення претензії.

10. Кінцеві положення

10.1. Визнання будь-якого положення цієї Угоди недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не тягне за собою недійсність або нікчемність Угоди в цілому. 

10.2. Зміни та/або доповнення до цієї Угоди (а також прийняття Угоди в новій редакції) набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті, якщо Оператором не встановлена інша, пізніша дата набрання відповідними змінами та / або доповненнями чинності.

10.3. Користувач розуміє і згоден з тим, що, якщо він користується Сайтом після дати набрання чинності відповідних змін та/або доповнень до цієї Угоди (а отже Угоди в новій редакції), то це буде розцінюватися, як факт прийняття Користувачем відповідних змін та/або доповнень до цієї Угоди (а отже Угоди в новій редакції).

10.4. Користувач має право відмовитися від виконання цієї Угоди шляхом скасування платної підписки в порядку, передбаченому пунктом 6.9 цієї Угоди, що означає відмову користувача від використання Сайту або Сервісу.

10.5. Умови Угоди обов'язкові для Оператора і Користувача, а також їх правонаступників.

10.6. Користувач не має права передавати повністю або частково свої права, що випливають з Угоди, третім особам без письмової згоди Оператора.

10.7. Оператор має право без будь-яких застережень і в будь-який час передавати, поступатися, передавати будь-які права та обов'язки за Угодою повністю або частково третім особам на свій власний вибір.

10.8. Електронна версія Угоди, будь-який електронний лист або sms-повідомлення прирівнюються до офіційної комунікації на паперових носіях, повинні вважатися належними доказами та мати ту ж силу, що і будь-які інші документи на паперовому носії, і повинні використовуватися при вирішенні всіх претензій і суперечок, які можуть випливати з Угоди.

10.9. Версія Угоди, будь-який електронний лист або sms-повідомлення, видруковані на паперовому носії, не вимагають додаткового нотаріального засвідчення і повинні використовуватися при вирішенні всіх претензій та суперечок, які можуть випливати з Угоди.

10.10. Користувач:
повністю ознайомився з умовами цієї Угоди;
повністю розуміє предмет цієї Угоди;
повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання цієї Угоди.